За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg

Законодателство за музиканти

Проектът отразява един от най-важните дългосрочни аспекти в работата на Асоциацията. Анализът на днешното законодателство, което е свързано с културата и музиката ни и оказва влияние върху работата на артист – изпълнителите, е необходимото условие за осъществяване на законодателни инициативи от страна на БМА.

За постигане целите на този проект ще бъдат привлечени експерти в сферата, които ще осъществят необходимия анализ на законовата рамка и нейното правоприлагане, за да установим кои са основните проблеми. Ще организираме постоянна експертна група от юристи, която да работи по предложения за конкретни законодателни промени, засягащи:

  • Закон за авторските и сродни права;
  • Методика за формиране на делегираните бюджети;
  • Закон за закрила и развитие на културата;
  • Закон за меценатството;
  • Закон за радиото и телевизията;
  • Закон за хазарта.

Като следваща стъпка на основата на извършения анализ ще инициираме пакет от промени, засягащи артист-изпълнителите, и ще извършим необхoдимата подготовка за внасянето им за обсъждане в ресорните комисии на Народното събрание.

За да получи широка подкрепа пакета от промени, предвиждаме да организираме и проведем обществени обсъждания с всички заинтересовани представителни организации и да сключим рамкови споразумения с подходящите институции, организации и неправителствен сектор за подкрепа на предложените мерки.

За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg