За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg

В ход е сесията на Столична програма “Култура” за 2022

В ход е ежегодната сесия на Столична програма “Култура”. За 2022 тя подкрепя инициативи, които демонстрират креативност и са насочени към подобряване на включването на гражданите в културния живот. Във фокуса на изискванията към проектите са публиките и развитието на професионалистите (хоризонтални приоритети). Програмата поставя акцент и върху ангажирането на юношеската и младежка публика. Стартиралата на 15 октомври сесия продължава до 15 ноември 2021 включително. Проектните предложения се подават само по електронен път чрез сайта на Столична програма „Култура”. Изисква се предварителна регистрация в системата. 

За 2022 програмата ще подкрепи проекти, които: 

  • Представят обосновано високо качество на проектното предложение в съответствие с фокуса на Програмата за 2022 и на направлението, в което кандидатстват; 
  • имат ясен принос към хоризонталните приоритети за 2022 и стратегията за култура на Столична община; 
  • при планиране на реализацията си отчитат, че е възможно и през 2022 да продължи действието на противоепидемични мерки и свързаните с тях ограничения при физически контакт и присъствена изява;
  • имат разработен план за преструктуриране на дейностите при възникване на ситуация, която съществено затруднява физическа (присъствена) реализация. 

Важно: Проекти, които са вече познати, реализирани и подкрепяни, следва да обосноват нов елемент, които надгражда творческия замисъл от предходното издание. Кандидатите следва да обосноват новия и различен елемент.

Подробния съдържателен обхват, параметри за кандидатстване, изпълнение и отчитане за 2022 вижте ТУК .
Документи и формуляри за кандидатстване изтеглете ТУК.

За 2022 в сесията на Столична програма “Култура” могат да се подават кандидатури в 11 направления:
Направление 1: „Театър” –  бюджет 170 000 лв

Направление 2: „Музика” – 170 000 лв
Минималното финансиране на проект в направлението е 5 000 лв. Индикативно ще бъдат финансирани между 9 и 17 проекта. Направлението подкрепя проекти в областта на музикалното изкуство без жанрови ограничения на територията на Столична община.

Допустими проекти:

  • За създаване, промотиране, разпространение и представяне на професионални продукции във всички области на музикалното изкуство;  
  • създаване на нови авторски произведения, звукозапис и издания, придружени от съответната стратегия на разпространение и осигуряване на достъп на публиката;
  • проекти, свързани с популяризацията на музикалното изкуство и повишаване на капацитета на професионалистите, организациите и публиките – ателиета, уъркшопи, дебати, конференции и др.;
  • други инициативи, които отговарят на общите и хоризонтални приоритети на Програмата, включително интердисциплинарни и мултижанрови проекти.

Направление 3: „Танц, танцов театър и пърформанс” – 80 000 лв
Направление 4: „Визуални изкуства” – 110 000 лв
Направление 5: „Литература и популяризиране на четенето ” – 90 000 лв
Направление 6: „Културно наследство и социализация” – 250 000 лв

Направление 7: „Мобилност” – 75 000 лв в две сесии
Индикативно в направлението ще бъдат финансирани между 15 и 25 проекта. През 2021 са финансирани 13 проекта. Повечето подкрепени проекти са получили финансиране в размер до 5 000 лв.
Първа сесия за подаване на проектни предложения: 15 октомври – 15 ноември 2021 
Втора сесия за подаване на проектни предложения: 4 април – 4 май 2022


Направление 8: „Международни културни партньорства” – 100 000 лв
Индикативно ще бъдат финансирани до 8 проекта. Направлението съфинансира реализацията на проекти, фокусирани върху международното културно сътрудничество и изпълнявани от организации, регистрирани на територията на София. Допустимите за кандидатстване по направлението проекти трябва да са получили вече основно финансиране (от минимум 60% от общата стойност на проекта), в които кандидатът е водеща организация или партньор. 

Подкрепят се културни проекти, които вече са получили финансиране от международни източници, като специализирани фондове на европейски страни;  Програма „Творческа Европа” на Европейската комисия; фондове по двустранни програми и споразумения на Република България в областта на културата (културни институти и дипломатически представителства); по силата на международни споразумения на Столична община; международни организации, работещи в секторите на културата и творчеството като ЮНЕСКО, Съвета на Европа и други външни източници. 

Направление 9: „Активни публики” – 100 000 лв
Индикативно ще бъдат финансирани между 12 и 20 проекта. Минималното финансиране на проект е 3 500 лв.
Направлението „Активни публики” подкрепя проекти с културно-образователна и социална насоченост, стимулиращи участието в творчески инициативи, съпричастни към културния живот на града, ориентирани към създаване на активна публика, укрепване и повишаване на културните компетенции, знания, лични умения и мотивация за участие в културния живот, както на създателите на култура, така и на настоящите и бъдещите потребители. Подкрепят се интердисциплинарни и мултижанрови проекти, както и проекти, реализирани в международно сътрудничество. 

Направление 10: „Кино” – 170 000 лв
Направление 11: „София – творчески град на киното (под егидата на ЮНЕСКО)” – бюджет от 120 000 лв

Подробна информация за всички направления в Столична програма “Култура” за 2022 вижте ТУК

Пожелаваме успех на всички кандидатстващи колеги! 

За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg