За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg

Отворена процедура за безвъзмездна финансова помощ за семейни предприятия, предприятия от творческите индустрии и занаятите

Отворена е за кандидатстване е процедура BG16RFPR001-1.004 – Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите, обявена от Министерство на иновациите и растежа. Програмата си поставя за цел подобряването на производствения капацитет и оптимизирането на бизнес процесите в семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите с цел повишаване на конкурентоспособността и засилване на пазарното им присъствие.

Българска музикална асоциация работи активно през изминалата година за разширяване на кодовете на икономическа дейност, които са допустими в отворените покани за безвъзмездно финансиране по програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията” 2021-2027 г. , както и за подобряване на условията на кандидатстване на настоящата процедура, така че да са съобразени със спецификата и дейността на организациите, работещи в музикалния сектор в България.

Краен срок за кандидатстване: 16.09.2024 г. 16:30 ч. чрез системата ИСУН.

Минималният размер на помощта е 15 000 лв., а максималният – 150 000 лв.

Кандидатите трябва да са:

 • търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите;
 • регистрирани не по-късно от 31.12.2021 г. 
 • микро или малки предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия;
 • да имат повече от 1 човек средносписъчен брой на персонала към 2023 г.;
 • да са семейно предприятие или предприятие с основна икономическа дейност в областта на творческите индустрии с допустим код, както следва:
 • 59.20 – звукозаписване и издаване на музика;
 • артистична и творческа дейност (група 90.0 съгласно КИД-2008) и допустими кодове 90.01 – изпълнителско изкуство и 90.04 – експлоатация на зали за представления;
 • с останалите допустими кодове можете да се запознаете в условията за кандидатстване

Допустими дейности:

 • Дейност 1. Подобряване на производствения капацитет на семейните предприятия и предприятията от творческите индустрии и занаятите (задължителна дейност).
 • Дейност 2. Подобряване на пазарното представяне на семейните предприятия и предприятията от творческите индустрии и занаятите (незадължителна дейност).
 • Дейност 3. Подобряване на управленските, производствените и логистичните процеси в семейните предприятия и предприятията от творческите индустрии и занаятите (незадължителна дейност).
 • Дейност 4. Консултантски услуги за подготовка на проектното предложение по процедурата (незадължителна дейност).

Помощта по настоящата процедура се предоставя при условията на режим „минимална помощ” (de minimis) съгласно Регламент (ЕС) № 2023/2831 на Комисията от 13 декември 2023 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта „de minimis”.

С условията за кандидатстване можете да се запознаете ТУК.

За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg