За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg

НФК 2021 Едногодишен грант за частни професионални културни организации

На 16.09.2021 стартира сесията на НФК за кандидатстване за едногодишен грант за частни професионални български организации с активна дейност в сферата на културата. Предвид сравнителния краткия срок на сесията от 16.09.2021 до 07.10.2021, условията за подаване на кандидатури вече са публикувани на сайта на НФК при програмите за годината. Кандидатстването се осъществява само онлайн след задължителна регистрация в системата на Национален фонд “Култура”. В случай, че вече имате направена регистрация, не е необходимо да правите нова. 

За разлика от 2020, през 2021 по тази програма декларация de minimis ще се прилага само при сключване на договор с одобрените кандидати. НФК призовава кандидатстващите организации да съобразят проектните си предложения с пандемичната обстановка и евентуално въвеждане на допълнителни ограничителни мерки, като се планират възможности за въвеждане в случай на необходимост на дистанционна работа и дигитално разпространение в изпълнението на одобрените проекти. Едногодишният грант не подкрепя проекти за организация, реализация и разпространение на индивидуален творчески проект.
Максимален размер на финансиране на проект: 100 000 лв
Общ бюджет на програмата за 2021: 3 800 000 лв

Сесията за кандидатстване стартира на 16.09.2021 в 11.00 и ще приключи на 07.10.2021 в 15.00. Кандидатури, постъпили след този срок, няма да бъдат приемани. Въпроси, свързани с условията на програмата и процеса на кандидатстване, можете да задавате на programs@ncf.bg и на телефон 02/ 981 08 13 до 30 септември 2021 включително. Запознайте се предварително с приложените към програмата информационни материали. При технически проблем подайте сигнал на office@ncf.bg  или tech.support@ncf.bg  

Период на реализация на проектите: 01.01.2022 – 31.01.2023
Краен срок за оценка на проектите: 28.10.2021
Краен срок за отчитане на проектите: 28.02.2023   

За едногодишен грант могат да кандидатстват частни професионални културни организации, активни оператори на събития и културно съдържание през периода 2019 – 2021 (не по-малко от 3 години), регистрирани не по-късно от септември 2019. Програмата е предвидена за цялостна или частична подкрепа на тези организации за поддръжка на постоянен и допълнително ангажиран екип, регулярни дейности и пространства, създаване и представяне на културно съдържание. НФК цели да подпомогне бенефициентите за по-висок организационен капацитет, повишаването на качеството и обхвата на събитията и продуктите, които създават, за устойчивост и независимост на дейността им.   

Важни уточнения:
1. По настоящата програма НЕ се предвижда партньорство, засягащо финансовото подпомагане по нея (не се допуска подялбата на финансиране между бенефициент и партньори). Допуска се привличане на партньорски организации, които няма да получават част от средствата по програмата и изпълнители на специфични дейности, заложени в проекта на кандидата, включително от медиен, технически и творчески характер. Условията на работа се представят в писмо/декларация за партньорство, съпътствано от оферта при нужда.
2. По настоящата програма се подкрепят дейности, които попадат в обхвата на ежегодно провежданите програми “Публики” и “Творческо развитие”. При налично финансиране по някоя от тези програми през 2021 ще бъде извършена проверка на бюджетните матрици, с цел избягване на двойно финансиране на дейности.
3. При подготовката на бюджета имайте предвид, че разходите са разпределени в две групи: структурни разходи и разходи, свързани с творчески дейности. Кои разходи влизат в тези две групи вижте в условията за кандидатстване. 

Подробната информация за кандидатстване в програмата на НФК за едногодишен грант за частни професионални културни организации вижте на сайта на НФК – Едногодишен грант. Необходимата документация за кандидатстване ще може да се изтегли на 16.09.2021 след 11.00. 

Пожелаваме успех на всички кандидатстващи колеги! 

За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg