За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg

16.09.2021: краен срок в сесия 2 на програма “ТВОРЧЕСКО РАЗВИТИЕ” на НФК

16.09..2021 е крайният срок за кандидатстване в сесия 2 по програма “ТВОРЧЕСКО РАЗВИТИЕ” на НФК. Стартиралата на 30.07.2021 сесия финансира разходи за участия в обучения и събития за професионално развитие на артисти, културни дейци и други професионалисти в сферата на изкуството. Програмата включва два модула: за подпомагане на индивидуални и групови участия в събития и за организатори на събития. Целта на програмата е да осигури достъпност чрез подкрепа за организационни разходи на образователни програми и събития с цел професионално развитие, повишаване на капацитета и въвеждането на иновации в артистичните среди в страната.  Общ бюджет на сесията: 100 000 лв

Кандидатстването се осъществява само онлайн след задължителна регистрация в системата на Национален фонд “Култура”. В случай, че вече имате направена регистрация, не е необходимо да правите нова. 

КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ и за двата модула: 16.09.2021 в 15:00. Кандидатури, постъпили след този срок, няма да бъдат приемани.

Период на реализация на проектите: 01.11.2021 – 30.11.2022
Краен срок за оценка на проектите: 21.10.2021
Краен срок за отчитане на проектите: 31.12.2022   

Въпроси, свързани с условията на програмата и процеса на кандидатстване, можете да задавате на programs@ncf.bg и на телефон 02/ 981 08 13 до 10 септември 2021 включително. След тази дата използвайте приложените към програмата информационни материали. При технически проблем подайте сигнал на office@ncf.bg или tech.support@ncf.bg 

МОДУЛ “УЧАСТНИЦИ”
Допустими кандидати: физически лица с постоянно местожителство в България; всички български културни организации (юридически лица), включително и организации с нестопанска цел, представляващи група кандидати; – неформални групи, представлявани от физическо лице. Програмата финансира разходи, свързани с професионалното развитие на артисти, културни дейци и професионалисти в сферата на изкуството и културата. Максимална сума за финансиране: до 3 000 лв за индивидуални проекти и до 10 000 лв за групови проекти.  

ЦЕЛИ

 • Осигуряване на подкрепа за участие на артисти и представители на културния сектор в България в международни, национални и локални обучителни събития и дейности за професионално развитие, включително и провеждани онлайн и дистанционно;
 • осигуряване на подкрепа за закупуване на софтуер и абонамент за специализирани програми (само когато това е необходима предпоставка за участие в събитието, за което се кандидатства).

ПРИОРИТЕТИ

 • Участие в събития, засягащи актуални и съвременни тенденции и дебати в сферата на развитие на кандидатите;
 • кандидати, които аргументират успешно сферата на приложение на придобитите умения и знания в творческия процес и тяхното професионално развитие;
 • кандидати, избрани за участие след международна селекция;
 • участие в събития, които създават предпоставки за устойчив обмен, изграждане на партньорства, създаване на периодичност и сертифициране;
 • развитие на умения, които ще гарантират адаптивност и конкурентоспособност на кандидатите в съответната сфера в контекста на COVID-19.  

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ 

 • Обучаващи се и професионални артисти, културни мениджъри, критици и други специалисти в областта на културата, търсещи възможности за надграждане на своите умения и квалификации. 

Пълното описание на условията за участие в двата модула на програмата “УЧАСТНИЦИ” и “ОРГАНИЗАТОРИ” в сесия 2 на програма “ТВОРЧЕСКО РАЗВИТИЕ”  ще намерите ТУК

МОДУЛ “ОРГАНИЗАТОРИ”
Допустими кандидати: юридически лица – български културни организации, включително и организации с нестопанска цел. Програмата подпомага разходи, свързани с професионалното развитие на артисти, културни дейци и професионалисти в сферата на изкуството и културата.
Максимална сума за финансиране на проект: 15 000 лв
При кандидатстване за финансиране до 15 000 лева, НФК може да осигури 100% от бюджета на проекта.
При осигурена подкрепа по програмата следва да бъде предоставен безплатен достъп до събитието /събитията, описани в проекта.

ЦЕЛИ

 • Oсигуряване на достъпност до възможности за професионално развитие за участници чрез подкрепа за организационни разходи на обучителни събития и дейности, включително и провеждани онлайн и дистанционно;
 • подкрепа на организации при разширяване на основна и/или допълваща дейност с цел затвърждаване на съществуващи публики и достигане до нови. 

ПРИОРИТЕТИ

 • Проекти, които успешно адресират ключови нужди и дефицити в професионалната подготовка на конкретна целева група;
 • проекти, които ангажират високо квалифицирани международни специалисти в областта на изкуството и културата като обучители / лектори;
 • проекти с ясна стратегия и критерии за подбор на участници;
 • проекти, които гарантират нисък риск от разпространение на COVID-19.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

 • Организации, които предлагат възможности за надграждане на професионални умения и квалификации в областта на културата.

СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ
Онлайн обучителни събития

 • При организиране на онлайн програми за обучение и професионално развитие е задължително след тяхното приключване да бъдат издадени сертификати или друг вид документи, доказващи завършване на програмата, и предоставен на НФК при отчитане на проекта;
 • допуска се организиране единствено на курсове и обучителни събития с професионален характер;
 • задължително е предоставянето на подробна информация към проекта за програмата на обучението, както и наличието на информация за опита и квалификацията на обучителите в рамките на кандидатурата. 

Закупуване на софтуер

 • Необходимо е организаторът на събитието/ята да докаже, че закупуването на посочения в проекта софтуер е необходим за целите на събитието и/или ще развие специфични знания и умения на участниците – вижте Приложение 2;
 • при подаване на проекта да се предостави актуална оферта за необходимия софтуер. 

Покриват се и разходи за наем на пространство за провеждане на събитието и/ или техника при предоставените съответни предварителни оферти с ясно посочени цени, както и разходи за наем на превозно средство или ползване на собствен лек автомобил (за лектори и/или участници) при същите предварителни изисквания. НЕ се поемат разходи за командировъчни и възнаграждение на шофьор.

Пълното описание на условията за участие в модул “ОРГАНИЗАТОРИ” в първата сесия на програма “ТВОРЧЕСКО РАЗВИТИЕ” вижте  на сайта на НФК

Въпроси, свързани с условията на програмата и процеса на кандидатстване, можете да задавате на programs@ncf.bg и на телефон 02/ 981 08 13 до 10 септември 2021 включително. След тази дата използвайте приложените към програмата информационни материали. При технически проблем подайте сигнал на office@ncf.bg или tech.support@ncf.bg 

Пожелаваме успех на всички кандидатстващи колеги! 

За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg