За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg

Още месец продължава сесия 2021 на програма “Социално ангажирани изкуства” на НФК

Точно месец остава до крайния срок за подаване на кандидатури за финансиране на проекти в програма “Социално ангажирани изкуства” 2021 на Национален фонд “Култура”. Право на участие имат културни организации и самоосигуряващи се физически лица с проекти от всички области на изкуството и културата, които са ангажирани със социални проблеми и каузи или прилагат креативен процес при работа с общности и групи в неравностойно положение. Кандидатстването в сесията и отчитането на получилите финансиране проекти е само онлайн чрез електронната система на сайта на НФК. Изисква се предварителна регистрация. В случай, че вече имате регистрация в системата, не е необходимо да се прави нова. 

Програмата се провежда в два модула. Тя стартира на 21.06.2021 в 15:00 и ще продължи до 02.09.2021 (четвъртък) в 15:00Кандидатури, постъпили след обявения краен срок на конкурса, няма да бъдат приемани.
Срок на реализация на проектите: октомври 2021 – октомври 2022
Краен срок за отчитане на проектите: 30 ноември 2022

Финансират се разходи по проекти на стойност до 30 000 лв. включително.
При кандидатстване за финансиране до 15 000 лв, НФК може да осигури 100% от бюджета на проекта. При кандидатстване за финансиране над 15 000 лв, НФК може да осигури до 80% от бюджета на проекта, в рамките на максимално допустимото финансиране по програмата. БЮДЖЕТ на програмата в двата модула: 400 000 лв

Модул 1: Кампании за адресиране на социален проблем чрез изкуство
Програмата финансира проекти, които адресират социални проблеми и каузи до широката публика чрез форми на изкуство и култура от всички области (изложби, специализирани дигитални и печатни издания, документални формати, музикални продукции и събития и др.)

1.1. ЦЕЛИ

 • Реализация на творчески проекти тематично обвързани със социални проблеми от екологичен, икономически, етнически характер или човешки права;
 • генериране на енергия и желание за положителна социална промяна чрез изкуство, което засяга и адресира обществено значими социални теми;
 • създаване на предпоставки за позитивна промяна в нагласите и ангажираността на обществото по различни социални казуси;
 • привличане на внимание и ресурси към социално значими теми.

1.2. ПРИОРИТЕТИ

 • Творчески проекти разглеждащи социален проблем, които разпространяват резултатите си в децентрализирани райони/населени места;
 • проекти, чиито екип е добре запознат с конкретния социален проблем (извършено и представено е задълбочено проучване по темата; членовете на екипа имат предходен опит в областта)
 • проекти, предвиждащи мониторинг на постигнати резултати.

Подробните условия за кандидатстване по модул 1 на програма “Социално ангажирани изкуства” и примери с възможните каузи и социални проблеми, попадащи в обхвата на модула, вижте ТУК 

Модул 2: Работа с общности и групи в неравностойно положение 
Програмата финансира проекти от всички области на изкуството и културата, които прилагат креативен процес при работа с общности и групи в неравностойно положение.

2.1. ЦЕЛИ

 • Насърчаване на творчески дейности с групи в неравностойно положение и непредставени социални групи в творчески процеси;
 • Овластяване на социални групи/представители на дадена социална група чрез изкуство.

2.2. ПРИОРИТЕТИ

 • Проекти съобразени с нуждите на участниците и осигуряващи тяхното активно участие в процесите по планиране, извършване и оценка на активностите;
 • проекти, включващи методи за съвместна работа със социални групи, общности и публики, които имат дългосрочна перспектива.

Подробните условия за кандидатстване по модул 2 на програма “Социално ангажирани изкуства” вижте ТУК 

Ако имате въпроси, свързани с условията на програмата и процеса на кандидатстване, може да ги зададете на e-mail programs@ncf.bg или на телефона за контакт на НФК до 19 август 2021. След тази дата кандидатите могат да използват приложените към програмата информационни материали. При технически проблем изпратете e-mail на office@ncf.bg или tech.support@ncf.bg

Пожелаваме успех на всички колеги, които кандидатстват в програма “Социално ангажирани изкуства” 2021 на Национален фонд “Култура”! 

За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg