За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg

Програма “ДЕБЮТИ” 2021 на НФК – кръг I

На 23.02.2021 стартира още една програма за финансиране на НФК: “ДЕБЮТИ”. Както вече ви информирахме, тази програма ще бъде осъществена в два кръга. Тя подкрепя първите стъпки в професионалната реализация на български артисти до 35-годишна възраст. Чрез “ДЕБЮТИ” можете да финансирате разходи за подготовката, реализацията и разпространението на проекти в направления музика, литература, екранни изкуства, визуални и дигитални изкуства, сценични изкуства. Конкурсът се провежда в два кръга и включва подготвителен семинар за развитие и реализация на творчески проекти за успешно класираните кандидати след първи кръг. Конкретната програма и график ще бъдат изпратени на класираните кандидати след приключване на всички етапи по първи кръг. Тази особеност на програмата е ключова, тъй като означава, че активната в момента сесия е единствената с достъп до финансиране на широк кръг кандидати.  

Програма “ДЕБЮТИ” е ориентирана към млади артисти в началото на своя професионален път, които се нуждаят от инвестиция и външна подкрепа поради липса на достатъчно икономическа активност, липса на опит в сферата на организационни дейности, комуникационни умения и професионална етика, познания в сферата на мениджмънт, технология на производство на събития и продукти в сферата на изкуството и културата, както и все още неизградена мрежа от контакти. 

Право на участие в модулите на програма “ДЕБЮТИ” имат:

 • Всички културни организации
 • Млади артисти до 35 години 

ВАЖНО: Одобрени проекти след първи кръг, подадени от артисти като физически лица, при кандидатстване за втори кръг могат да бъдат подадени от културна организация, свързана с осъществяването му. 

Кандидатстването по програма “ДЕБЮТИ” се осъществява само онлайн след задължителна регистрация в системата на Национален фонд “Култура”. В случай, че вече имате направена регистрация, не е необходимо да правите нова.   

Краен срок за кандидатстване в първи кръг на програма “ДЕБЮТИ”: 28.04.2021 в 15:00. Кандидатури, постъпили след обявения краен срок на конкурса, няма да бъдат приемани.

Семинар обучение за кандидатстване във втори кръг на “ДЕБЮТИ”: юли 2021
Период на кандидатстване във втори кръг на програма “ДЕБЮТИ”: 15.06 – 16.09.2021
Период за реализация на проектите: ноември 2021 – май 2023
Краен срок за отчитане на проектите: 30.06.2023

В контекста на дейностите и проектите на БМА представяме на вниманието Ви само подробната информация за направления МУЗИКА и СЦЕНИЧНИ ИЗКУСТВА. Подробните условия за кандидатстване в направления ЛИТЕРАТУРА, ЕКРАННИ ИЗКУСТВА, ВИЗУАЛНИ и ДИГИТАЛНИ ИЗКУСТВА вижте ТУК  

МОДУЛ “МУЗИКА”  
Подпомага разработването и реализацията на дебютни проекти от музикалната сфера.
Финансират се разходи по проекти на стойност до 25 000 лв. включително.
При кандидатстване за финансиране до 15 000 лева, НФК може да осигури 100% от бюджета на проекта. 

Право на участие в първи кръг на програма “ДЕБЮТИ” модул “МУЗИКА” имат:

 • Български физически лица – самоосигуряващи се артисти* на възраст до 35 години, които реализират първия си самостоятелен професионален опит в направлението;
 • творчески / продуцентски / издателски организации или куратори / арт мениджъри, които подпомагат и представляват дебютанти в реализацията и разпространението на дебютните им проекти (вкл. държавни, общински, частни).**, ***

* Кандидатът физическо лице следва да докаже, че е самоосигуряващо се, във втория кръг на програмата.
** При групово участие кандидатстват само юридически лица. Задължително условие е авторите на концепцията и основните участници в проекта – режисьори, сценографи, композитори, хореографи и пр. да бъдат дебютанти. Допуска се включването на опитни професионалисти в проекта в до една от основните роли на творческия екип.
*** В случай, че кандидатът е физическо лице, а реализацията на проекта изисква участието на творческа /продуцентска /издателска организация, на първи кръг кандидатите следва само да посочат организацията, с която ще работят, без да е необходимо потвърждение за това.

ЦЕЛИ 

 • Привличане на качествени дебютни проекти на млади артисти за създаване на музикално съдържание; 
 • обучение на кандидатите на основни умения в сферите проектен мениджмънт и привличане на финансиране от публични фондове.

ПРИОРИТЕТИ

 • Използване на различни платформи за разпространение, с цел достъп до по-широка аудитория;
 • проекти, които се развиват на основата на авторски текстове и музика;
 • иновативни проекти, които обогатяват или експериментират с изразните средства и жанрове на съответната форма на изкуството или използват интердисциплинарни похвати.

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

 • Създаване и разпространение (включително под формата на събития) на дебютни авторски музикални проекти;
 • заснемане на видеоклип към песен/ музикално съдържание, само при проекти, чието музикално съдържание не е издавано и разпространявано;
 • непредложени за финансово подпомагане проекти на предходни сесии на НФК поради надвишаване на общия размер на финансовите средства на програмата.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

 • Разходи за наем на помещения, техника и съоръжения, свързани с творческата реализацията на проекта;
 • разходи за хонорари на участниците (творчески екип) в проекта;
 • разходи за маркетинг и реклама на проекта – за дизайн, художествено оформление, изработка и разпространение на информационни и аудио-визуални рекламни материали – до 15 % от общата стойност на проекта;
 • разходи за хонорари на екипа, който е ангажиран административно/организационно с реализацията на проекта (ръководител, координатор, технически сътрудници и пр.) – до 15% от стойността на проекта;
 • разходи за закупуване на консумативи, в т.ч. канцеларски материали (до 5%) за обслужване на проекта;
 • други разходи, пряко свързани с реализацията на проекта.

Пълното описание на условията за участие в модул “МУЗИКА” в първи кръг на програма “ДЕБЮТИ” вижте ТУК 

МОДУЛ “СЦЕНИЧНИ ИЗКУСТВА”
Подпомага разработването и реализацията на дебютни проекти за театър, танц и съвременни сценични форми.
Финансират се разходи по проекти на стойност до 25 000 лв. включително.
При кандидатстване за финансиране до 15 000 лева, НФК може да осигури 100% от бюджета на проекта.
При кандидатстване за финансиране над 15 000 лева, НФК може да осигури до 80% от бюджета на проекта в рамките на максимално допустимото финансиране по програмата. Оставащите % се декларират в документацията на кандидатурата на втори кръг.

ЦЕЛИ 

 • Привличане на качествени дебютни проекти; 
 • обучение на кандидатите на основни умения, касаещи проектен мениджмънт и привличане на финансиране от публични фондове.

ПРИОРИТЕТИ

 • Проекти, които развиват съвременни сценични практики;
 • изяви в различни населени места и/или използване на различни платформи за разпространение, с цел достъп до по-широка аудитория;
 • проекти, които се развиват на основата на авторски текстове, несценични текстове, съвременна драматургия (българска и преводна);
 • кросдисциплинарни сценични проекти, развиващи артистични търсения. 

ВАЖНО: За дебютант в направлението се счита физическо лице или група от физически лица на възраст до 35 години, които реализират първия си самостоятелен и официален професионален опит в направлението. Това могат да бъдат единствено лица, ангажирани с художественото изпълнение на проекта – автори на концепцията, творчески екип; режисьори, сценографи, драматурзи и т.н.

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ
Изискванията са същите като в модул “МУЗИКА”. Вижте по-горе.

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

 • Създаване, разпространение и популяризиране на дебютни проекти в полето на сценичните изкуства;
 • одобрени, но непредложени за финансово подпомагане проекти на предходни сесии на НФК поради надвишаване на общия размер на финансовите средства на програмата.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ * 

 • Разходи за наем на помещения, техника и съоръжения, свързани с творческата реализацията на проекта;
 • разходи за маркетинг и реклама на проекта;
 • разходи за дизайн, художествено оформление, изработка и разпространение на информационни и аудиовизуални рекламни материали – до 15 % от общата стойност на проекта;
 • разходи за хонорари на екипа, който е ангажиран административно с реализацията на проекта (ръководител, координатор, технически сътрудници и пр.) – до 15% от стойността на проекта;
 • разходи за закупуване на консумативи, в т.ч. канцеларски материали (до 5%) за обслужване на проекта;
 • други разходи, пряко свързани с реализацията на проекта.

* С приоритет се разглеждат продукционните разходи на проектите. 

Пълното описание на условията за участие в модул “СЦЕНИЧНИ ИЗКУСТВА” в първи кръг на програма “ДЕБЮТИ” вижте ТУК

Въпроси, свързани с условията на програмата и процеса на кандидатстване, можете да задавате на programs@ncf.bg и на телефон 02/ 981 08 13 до 22 април 2021. След тази дата кандидатите могат да използват приложените към програмата информационни материали. При технически проблем подайте сигнал към екипа на НФК на office@ncf.bg или tech.support@ncf.bg  

Пожелаваме успех на всички кандидатстващи колеги! 

За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg