За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg

Извънредно Общо събрание на БМА 01.06.2023

ПОКАНА

за провеждане на извънредно Общо събрание на сдружение “Българска музикална асоциация“ на 01.06. 2023 г. от 9.30 ч. в гр. София, Централен дом на архитекта ( ул. “Кракра”11).

Управителният съвет на сдружение “Българска музикална асоциация” , ЕИК 176420157 по описа на ТРРЮЛНЦ на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 21, ал.1 от Устава на сдружението свиква извънредно Общо събрание на членовете на сдружение “ Българска музикална асоциация” на 01.06.2023 г., в гр. София, Централен дом на архитекта (ул. “Кракра”11) от 9.30 часа, при следния дневен ред:

  1. Освобождаване на член на Управителния съвет на БМА: проект на pешение: ОС на БМА освобождава Марина Веселинова Василева като член на УС на БМА;
  2. Избор на нов член на Управителния съвет на мястото на освободения: проект на решение: ОС на БМА избира Михаил Христов Йосифов за член на Управителния съвет на мястото на Марина Веселинова Василева;
  3. Представяне, обсъждане и приемане на изменения и допълнение на Устава на сдружението;
  4. Разни.

Съгласно чл. 22, ал.1 от Устава на сдружението ОС се счита законно проведено, ако присъстват повече от една трета от всички членове с право на глас. При липса на кворум заседанието на ОС ще се проведе на същото място, при същия дневен ред, един час по-късно от първоначално обявения час, независимо от броя на представените членове.

Решенията на ОС по т. 1 и т. 2 се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите членове (1/2 +1).

Решенията за изменение и допълнение на Устава се вземат с квалифицирано мнозинство – 2/3 от присъстващите членове.

С уважение,
Христо Йоцов
Председател на Управителен съвет на БМА                 

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ:

ПОКАНА ОС на БМА 01.06.2023

Пълномощно физически лица – 1.06.2023

Пълномощно юридически лица 1.06.2023

За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg