За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg

Индикативна програма и отворени програми за кандидатстване на НФК

Национален фонд “Култура” обяви индикативната си програма за 2024 г. Документът е приет на заседание на Управителния съвет от 03.06.2024 г.

За 2024 г. Националният фонд „Култура“ определя четири основни приоритета за финансирането на културата и изкуствата у нас: 

 • Извеждане на стратегически направления с тесен, специализиран и конкретен фокус; 
 • Децентрализация на българската култура и изкуство, културно разнообразие и достъп, както в страната, така и в чужбина; 
 • Подкрепа на дебютанти и подпомагане на развитието в страната и чужбина на българските творци; 
 • Пряко насочване на публичен ресурс за стимулиране и прецизиране на творческия културен продукт с висока художествена стойност в конкретна конкурентна среда. 

Програмите, за които кандидатстването е разделено на направления, са „Мобилност“, „Дебюти“, „Създаване“, „Разпространение“, „Критика“, „Любителско изкуство“ и „Преводи“ (изведена изцяло в направление „Литература“). В допълнение, Националният фонд „Култура“ извежда извън посочените направления програми „Целева подкрепа „Творческа Европа“, „Културно наследство“, „Фестивали“ и „Цирк“ поради спецификата на дейностите, които тези програми осъществяват и тесният им художествен фокус. 

Повече информация за сроковете и предвидените суми по направления можете да получите от ТУК.

*

Програма “Мобилност”, сесия 1

Програма „Мобилност“ 2024 се фокусира върху финансиране на български културни организации, индивидуални артисти и групи (включително и подпомагащи дейността лица) за участието и/или професионалното им развитие в сферата на изкуството и културата в международни културни и образователни форуми в и извън България.

Времеви обхват за реализация на проектите за първа сесия – 07.06.2024 – 30.09.2024 г.

Общ бюджет на направление “Музика” – 254 285 лв.

Максимален размер за финансиране на проект:

 • за проекти с индивидуални лица – 6 000 лв. 
 • за проекти с двама до петима участници – 12 000 лв. 
 • за проекти с шест и повече участници – 36 000 лв.

Кандидатствайте до 27.06.2024 (15:00) през платформата на Националния фонд „Култура“. Изисква се регистрация в раздел „КАНДИДАТСТВАЙ ПО ПРОГРАМА“ на www.ncf.bg

Допустими кандидати са: 

 • Български културни организации по смисъла на Закона за закрила и развитие на културата с дейност в сферата на културата; 
 • Физически лица с българско гражданство (включително неформални групи артисти). 

С условията за кандидатстване можете да се запознаете ТУК

*

Програма “Дебюти”, първи кръг

Програма „Дебюти“ 2024 се фокусира върху подкрепа на дебютни изяви на артисти, започващи своя професионален творчески път. Програмата се осъществява в два кръга със задължителен образователен модул между тях.

Индикативен срок за провеждане на семинар – август 2024 г.

Общ бюджет на направление “Музика” – 236 122 лв.

Максимален размер за финансиране на проект – 25 000 лв.

Кандидатствайте до 05.07.2024 (15:00) през платформата на Националния фонд „Култура“. Изисква се регистрация в раздел „КАНДИДАТСТВАЙ ПО ПРОГРАМА“ на www.ncf.bg

Допустими кандидати са: 

 • Пълнолетни физически лица с българско гражданство*, които реализират до трети включително самостоятелен професионален неучебен опит; Изисква се дебютантите задължително да докажат професионално образование в направлението, по което кандидатстват и/или професионален опит. *Кандидатите задължително доказват, че са самоосигуряващи се при кандидатстване на Втори кръг на Програмата чрез посочване на ЕИК по БУЛСТАТ. 
 • Български културни организации – юридически лица по смисъла на Закона за закрила и развитие на културата с дейност в сферата на културата, които подпомагат и представляват дебютанти в реализацията и разпространението на дебютните им проекти (вкл. национални средни и висши училища по изкуствата).

С условията за кандидатстване можете да се запознаете ТУК

*

Целева подкрепа “Творческа Европа” 2024

Настоящата покана за целево финансово подпомагане на проекти, одобрени за финансиране по Програма „Творческа Европа“ на ЕК, подпрограма „Култура“, направление „Европейско сътрудничество“, цели да подкрепи български културни организации, които реализират проекти за международно сътрудничество в областта на културата и изкуствата. Националното съфинансиране цели да насърчи българските организации да се включват в международни проекти и успешно да надграждат своя капацитет чрез участие в европейските културни процеси.

Кандидатствайте до 11.09.2024 (15:00) през платформата на Националния фонд „Култура“. Изисква се регистрация в раздел „КАНДИДАТСТВАЙ ПО ПРОГРАМА“ на www.ncf.bg

Общ размер на финансирането на програмата – 344 000 лв.

Размер на финансирането от НФК за проекти под 30 000 лв.:

 • Националният фонд „Култура“може да осигури до 100% от бюджета;
 • Кандидатът не е задължен да осигурява собствен принос.

Размер на финансирането от НФК за проекти над 30 000 лв.:

 • Националният фонд „Култура“ може да осигури до 80% от бюджета на проекта – за организации, които са проектен ПАРТНЬОР;
 • Националният фонд „Култура“ може да осигури до 90% от бюджета на проекта – за организации, които са ПРОЕКТЕН КООРДИНАТОР.

Допустимост:

 • За финансиране могат да кандидатстват български културни организации (юридически лица) със седалище в Република България, които имат качеството на проектен КООРДИНАТОР* или проектен ПАРТНЬОР**, в рамките на проект, спечелил конкурс по Програма „Творческа Европа“ на ЕС, подпрограма „Култура“, направление „Европейско сътрудничество“, и имат подписан договор с Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (ЕАСЕА). 

С условията за кандидатстване можете да се запознаете ТУК.

За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg