За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg

Покана за финансиране i-Portunus Houses – мобилност за организации и екипи по програма “Творческа Европа”

Поканата на i-Portunus Houses е ориентирана към приемащи организации или утвърдени артисти / професионалисти в сферата на културата, обединени в екипи от 2 до 5 души с намерението да работят заедно върху един или повече съвместни проекти. Всички участници в екипа следва да са законно пребиваващи в страните, включени в програма “Творческа Европа”, и в Обединеното кралство. Схемата е отворена за всички културни сектори с изключение на аудио-визуалните изкуства, които се подпомагат от подпрограмата МЕДИА на „Творческа Европа“. За да намерите членове на екипа или да се обедините с организация – домакин, можете да се регистрирате за онлайн сесиите за съвпадение по време на събитията на Market Square. Целта на тези събития е подпомагането на формирането на творчески екипи с представители от различни държави.  

Краен срок за кандидатстване по поканата: 03.10.2021 в 23.00
Краен срок за публикуване на резултатите: 08.11.2021
Период за осъществяване на пътуванията: 01.12.2021 – 31.05.2022

Във фокуса на поканата i-Portunus Houses са домакините – организации или артисти / професионалисти в сферата на културата, като се подчертава тяхната важна роля за осигуряването на подходящо и безопасно настаняване и ефективна работна среда.
i-Portunus Houses предоставя финансова подкрепа на домакина за покриване на разходите за мобилност (транспорт, настаняване и др.) на артистите / професионалистите в сферата на културата – членове на екипа на проекта. Домакините могат да кандидатстват за един проект с участващи до 5 (пет) артиста / професионалисти в сферата на културата или с до 5 проекта, включващи минимум 1 артист / професионалист за всеки проект. Домакините трябва да приемат не по-малко от 2 артиста / професионалиста.

​​ОСНОВНИ ЦЕЛИ на проектите: 

 • Творчество: (съвместно) създаване на художествена творба, продукция, спектакъл;
 • Свързване: работа в мрежа, международни колаборации;
 • Познание: повишаване на компетенции, професионално развитие;
 • Изследване: изследвания, бъдещи сътрудничества/проекти. 

В рамките на поканата i-Portunus Houses домакините могат да кандидатстват с проекти, включващи физическа мобилност или комбинация от физическа мобилност и виртуално участие (смесена мобилност). Кандидатури само за виртуално участие не се приемат. i-Portunus Houses отделя до 30% от общия бюджет на поканата от 500 000 евро за виртуална мобилност.

УСЛОВИЯ за получаване на грант по покана i-Portunus Houses 

 • Кандидатстващият домакин получава цялата сума на гранта за всички проекти и включените в тях членове на екипи;
 • Само 10% от цялата сума може да бъде отделена за покриване на разходи на домакина;
 • Останалата сума следва да бъде разпределена съгласно подадената кандидатура;
 • Могат да бъдат поискани различни като размер суми за физическа мобилност и виртуална мобилност (последната само като част от смесената мобилност). 

Физическа мобилност

 • Участниците в екипа (до 5 души) получават 1500 евро всеки за извършване на пътуване и осъществяване на проекта за не по-малко от 7 дни (включително дните на самото пътуване);
 • За всеки ден над тези 7 дни всеки член на екипа получава по 30 евро на ден. Максималната сума за допълнителен престой на човек е 3000 евро;
 • Домакинът може да кандидатства за покриване на свои разходи до 10% над сумата, поискана за членовете на екипа на проекта;
 • Всеки член на екипа може да получи допълнителен грант до 3000 евро общо. 

Виртуално участие:

 • Финансова подкрепа за този тип участие може да се предостави само в комбинация с физическа мобилност на участници в проекта;
 • Допълнителен грант за виртуално участие може да бъде даден еднократно и само на член на екипа, който не пътува;
 • Домакинът може да кандидатства за само за едно виртуално участие в случай, че то е част от проекта;
 • Сумите за виртуално участие могат да бъдат различни в зависимост от фокуса на проектите, описани в кандидатурата за финансова подкрепа по покана i-Portunus Houses.      

Още информация и примерни бюджети ще намерите на официалния сайт на i-Portunus. За да подадете своята кандидатура е необходимо да имате личен акаунт в системата на i-Portunus. Сайтът е само на английски език!  

Пожелаваме успех на всички кандидатстващи колеги!

За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg