За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg

Отворена покана по направление “Европейско сътрудничество” на програма “Творческа Европа”

Отворената покана по направление „Европейско сътрудничество“ цели да стимулира реализирането на международни проекти, включващи културни и творчески организации от различни страни, допустими в програма „Творческа Европа“ (списък на държавите можете да видите ТУК). Целта е да се даде възможност на различни културни организации да си сътрудничат и да обменят опит, за да развиват иновации.

Ще бъдат подкрепени проекти, които допринасят за една от следните цели:

 • Цел 1 Транснационално творчество и разпространение – укрепване на транснационалното творчество и мобилност на артисти и произведения в рамките на Европа; 
 • Цел 2 – Иновации – повишаване на капацитета на европейските културни и творчески сектори с цел стимулиране на талантите, иновациите, просперитета и генериране на работни места и растеж.  

Проектите за „Европейско сътрудничество“ трябва да отговарят на поне една (и не повече от две) от следните цели и приоритети на програма „Творческа Европа“ 2021 – 2027:

 • Публики – увеличаване на достъпа до култура и участието в творческите процеси на публиката, с цел нейната ангажираност;
 • Социално включване – насърчаване на социалното приобщаване към културните и творчески сектори на хора с увреждания, хора от малцинствата и маргинализирани групи;
 • Устойчивост – усвояване на практики щадящи и стимулиращи околната среда и повишаване на осведомеността относно устойчивото развитие на културните и творчески сектори, в съответствие с целите на Европейската зелена сделка и Новото европейско „Баухаус“ движение;
 • Дигитализация – усвояване на нови технологии и ускоряване на процеса на дигитализация на културните и творчески сектори в отговор на COVID-19 кризата;
 • Международно измерение – изграждане на капацитет сред местни и микро организации от културните и творчески сектори, който да им позволява да бъдат активни на европейско и световно ниво.

Поканата има и специфични секторни приоритети за годината, включващи дейности за изграждане на капацитет (обучения, работа в мрежа и достъп до пазари, които да подпомогнат организациите да станат по-устойчиви) в музикалния сектор, архитектурата, книгоиздателския сектор,  културно наследство, мода и дизайн, устойчив културен туризъм. 20% от средствата по тази покана ще бъдат изразходвани за подкрепа на проекти, насочени към гореизброените специфични за сектора дейности

Краен срок за подаване на проектни предложения – 23 февруари 2023 г. на този  ЛИНК.

 • Краен срок за кандидатстване – 23 февруари, 17 ч. (Брюкселско време)
 • Период за оценяване – март – юли 2023 г.
 • Информиране на участниците – юли 2023 г.
 • Подписване на договори – август – октомври 2023 г.

Индикативните срокове на програмата и повече информация можете да видите в документа.

Програмата е отворена за три категории проекти:

Малки проекти за сътрудничество – CREA-CULT-2023-COOP-1 – Small-scale projects

 • Консорциум от минимум 3 организации от три различни допустими държави;
 • Максимален грант от 200 000 ЕВРО на проект;
 • Финансиране до 80%.

Средни проекти за сътрудничество – Topic CREA-CULT-2023-COOP-2 – Medium-scale projects

 • Консорциум от минимум 5 организации от 5 различни допустими държави;
 • Максимален грант от 1 000 000 ЕВРО на проект;
 • Финансиране до 70%.

Големи проекти за сътрудничество – Topic CREA-CULT-2023-COOP-3 – Large-scale projects

 • Консорциум от минимум 10 организации от 10 различни допустими държави;
 • Максимален грант от 2 000 000 ЕВРО на проект;
 • Финансиране до 60%.

Финансирането е предназначено за организации активни в сферата на културата, творчеството и културното наследство, упражняващи дейност в някой от следните сектори: танц, театър, литература, пърформанс, музика, културно наследство, архитектура, дизайн, цирк, фестивали, занаяти и мода. Включени са и висшите училища, местните власти, социалните предприятия, благотворителните организации и фирмите, работещи в сектора.

Участниците в проекта трябва да бъдат юридически лица, физически лица не могат да кандидатстват за безвъзмездна помощ. Ръководителят на проекта трябва да бъде организация, която е юридически регистрирана поне две години преди крайния срок за подаване на проекта.

Кандидатстване:

Всички предложения трябва да се подават директно онлайн чрез електронната система за подаване на “Funding and Tenders Portal”.

Кандидатите трябва първо да регистрират свой профил в EU LogIn портала, за да получат персонален идентификационен код на участника (Participant Identification Code – PIC), след което трябва да регистрират и организацията си. Кандидатурата се прикачва в системата (тя не бива да надвишава 70 страници) в четири стъпки. Заявления на хартиен носител НЕ се приемат.

NB: Възможно е някои от формулярите за кандидатстване все още да не са качени в портала.

 

 

За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg