За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg

НАПОМНЯНЕ – Покана за Oбщо събрание на БМА – 9.03.2023 г.

Уважаеми колеги,

Напомняме Ви, че Управителният съвет на сдружение „БЪЛГАРСКА МУЗИКАЛНА АСОЦИАЦИЯ“ на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл. 21, ал. 1 от Устава на сдружението и на основание решение от 18 януари и 22 февруари 2023 г. на Управителния съвет свиква членовете си на редовно Общо събрание на 9 март 2023 от 9:30 часа в гр. София, в залата на Миссиа23, на адрес ул. “Мизия” 23, 1124 ж.к. Яворов.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

 1. Представяне и гласуване на отчети за дейността на БМА за 2022 г.
 2. Представяне и гласуване на отчети на дейността на КС на БМА за 2022 г.
 3. Представяне и приемане на годишен финансов отчет за дейността на БМА за 2022 г.
 4. Представяне и гласуване на дейностите и проектите на БМА за 2023 г.
 5. Представяне и гласуване на проектобюджет и източници на финансиране на БМА за 2023 г.
 6. Разни

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 22 от Устава на сдружението събранието ще се проведе същия ден от 10.30 ч. на същото място и при същия дневен ред.

 

Проф. Христо Йоцов

Председател на Управителния съвет

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ:

 1. ПОКАНА ОС на БМА 09.03.2023
 2. Отчет бюджет 2022 на БМА
 3. Отчет на дейностите на БМА за 2022 г.
 4. Проектобюджет 2023 на БМА
 5. План на дейностите за 2023
 6. Пълномощно физически лица 2023
 7. Пълномощно юридически лица 2023
 8. Отчет Контролен съвет 2022
За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg