За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg

МК | СЕСИИ 2022

Министерството на културата отвори ШЕСТ сесии за кандидатстване.

ЦЕЛИ

Подпомагане на творчески проекти в областта на сценичните изкуства.
В настоящите сесии можете да кандидатствате за разпространение (турне) на вече готов проект, както и за концерт или цикъл от концерти на вече готова програма, фестивали или конкурси.
ВАЖНО:  Сесиите НЕ са за създаване на нови произведения.

Допустими кандидати:
ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, вписани в информационния регистър на културните организации на Министерството на културата съгласно чл. 14, ал. 4 от Закона за закрила и развитие на културата, които осъществяват професионална дейност в областта на сценичните изкуства

СЕСИЯ: Фестивали и конкурси в сферата на музикалните, театралните и танцовите изкуства

ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК на програмата

 • Краен срок за подаване на кандидатури: до 23.05. 2022 включително;
 • Реализация на проектите: до 31.12.2022;
 • Срок за отчитане на проектите: до 31.01.2023;

СЕСИЯ: Разпространение на концерти и спектакли в областта на музикалното изкуство, театрални и танцови спектакли

ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК на програмата

 • Краен срок за подаване на кандидатури: до 30.05. 2022 включително;
 • Реализация на проектите: до 31.12.2022;
 • Срок за отчитане на проектите: до 31.01.2023;
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
 1. Формуляр за кандидатстване / Приложение 1
 2. Информация за досегашната дейност на кандидатстващата организация
 3. Подробно описание на проекта
 4. Подробен бюджет и обосновка към бюджета
 5. Творческа автобиография на ръководителя на екипа
 6. Препоръки от независим източник
 7. Документи за уредени авторски и сродни права
 8. Служебна бележка / писмо от приемаща сцена
 9. Подробен маршрут / ако проектът е за разпространение/
 10. Банкова сметка
 11. Декларация от ръководителя за съответствие на данните
 12. По желание: илюстративни материали

ВАЖНИ УСЛОВИЯ:

– Документите се подават попълнени и подпечатани в два екземпляра на хартиен носител само чрез лицензиран пощенски оператор, чрез куриер, по електронен път подписани с електронен подпис или сканирани, на е-mail mc.theatre@abv.bg за театрални проекти и mc.otdel.music@gmail.com за музикални и танцови проекти;
– Отхвърлен проект губи правото си за по-нататъшно участие в сесиите за подкрепа на проекти в областта на сценичните изкуства;
– Една организация може да кандидатства в една сесия с не повече от един проект. Подадени повече от един проект от една организация не се разглеждат;
– Финансовата подкрепа не трябва да надвишава 75% от допустимите разходи в бюджета. Собственото финансиране може да бъде финансово и нефинансово. Финансовият принос подлежи на същите правила за отчетност като средствата предоставени от МК, а нефинансовият принос може да бъде недвижимо имущество предоставено за целите на проекта, оборудване и/или материали

! Правилата и необходимите документи за кандидатстване могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Министерството на културата, раздел „Сценични изкуства и художествено образование” – „Нормативни документи и отчети” – „Програми и проекти”.

Вашият коментар

*

За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg